Privacybeleid

Privacybeleid BijLink

Binnen bijLINK, geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van bijLINK zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. BijLINK is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze praktijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door BijLink, waaronder de website. BijLINK respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door bijLINK verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om aan u de door u gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).
BijLINK houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling.

Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.
Leeftijdsgrenzen voor toestemming:

  • Kinderen tot 12 jaar: Door beide gezaghebbende ouders moet toestemming worden verleend. Wanneer ouders zijn gescheiden, is toestemming van beide (gezaghebbende) ouders in de vorm van een handtekening vereist.
  • Kinderen van 12-16 jaar: Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten, naast toestemming van beide gezaghebbende ouders, zelf akkoord geven.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: Er is geen toestemming van de ouders meer noodzakelijk.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien u uw diagnose niet kenbaar wil maken, kunt u gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij uw behandelaar.
  • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. BijLINK hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)
  • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en WMO – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen. Hulpverleners registreren hierin iedere patiëntgeboden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de cliënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.
  • Kwaliteitscontroles (incidentmeldingen) als kwaliteitsinstrument. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij uw behandelaar bekend maken.
  • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij uw behandelaar bekend maken.
  • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt bijLINK conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt bijLINK het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van bijLINK. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen. Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

U hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw cliëntendossier. U kunt hierom verzoeken bij uw regiebehandelaar. Als u dit schriftelijk doet, dan vragen wij u, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier bij de bestuurder indienen. BijLINK kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. BijLINK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BijLINK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens op de niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@bijLINK.nl.

Recht op informatie

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking.

Klik hier