Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt bij bijLINK wordt telefonisch besproken wat de aanmeldreden is, u krijgt uitleg over de werkwijze van bijLINK en u wordt geïnformeerd over de vergoedingsmogelijkheden via de gemeente of de zorgverzekeraar. Na dit telefonisch overleg wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intake gesprek, zo mogelijk gelijk bij de beoogde behandelaar.

Intake

In het eerste gesprek (de kennismakingsintake) gaan we kijken wat de hulpvraag is, welke problemen er worden ervaren en welke vervolginformatie nodig is om duidelijk te krijgen welke behandeling helpend is. Dit eerste gesprek is meestal met het kind/jongere samen met zijn ouder(s)/verzorger(s). Mochten jullie liever in een andere samenstelling het eerste gesprek willen aangaan, dan is daar altijd overleg over mogelijk. Vervolggesprekken zijn vaak met ouders en kind/ jongere afzonderlijk. Hierin richten we ons op het in kaart brengen van de ontwikkeling en het elkaar beter leren kennen in gesprek en/of (spel)observatie. Indien nodig vindt er verder psychologisch onderzoek plaats door bijvoorbeeld het afnemen van vragenlijsten, het doen van een intelligentie-, neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek. Als het relevant is, zullen we ook toestemming vragen om informatie bij derden in te winnen (zoals school, ander hulpverlening of de huisarts). Aan de hand van de informatie uit het intaketraject wordt een beschrijvende diagnose en een voorstel voor een behandelplan opgesteld. Deze wordt in een adviesgesprek met jullie besproken. Als de betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, kan het vervolgtraject (behandeling) gestart worden.

Diagnostisch onderzoek

Wanneer een psychodiagnostisch onderzoek moet plaats vinden, wordt het kind of de jongere één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Soms wordt er een aparte afspraak gemaakt voor een school- of thuisobservatie of een ouderinterview. U wordt hierover tijdens de intake geïnformeerd. De doorlooptijd van het onderzoek is ca. 8 weken. Na het onderzoek volgt een uitslaggesprek en ongeveer 1 á 2 weken later ontvangt u de schriftelijke rapportage. Deze wordt in tweevoud aan de cliënt en/of zijn/haar ouders verstrekt. U kunt besluiten of u een kopie aan andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de school, verstrekt. Wij sturen in overleg met u wel rechtstreeks een afschrift van het rapport of de conclusie aan de verwijzende arts.
Na de rapportage kan, indien u dit wenst, een gesprek op school plaats vinden. U stelt zelf de school hiervan op de hoogte en wij maken de afspraak voor het gesprek. Eén of beide ouders zijn bij het schoolgesprek aanwezig.

Behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt het vervolgtraject (behandeling) in gang gezet. Aan het einde en soms ook tussentijds (dit is afhankelijk van de duur) evalueren we het behandelplan en stellen het bij als dit nodig is. Onze behandeling is zoveel mogelijk evidence based. Dit betekent dat de behandelingen die wij bieden zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderzocht op hun effectiviteit.
Wij bieden individuele behandeling, ouderbegeleiding en systeemgesprekken. Tevens werken wij waar nodig, na toestemming van jullie, nauw samen met de school. Behandelgesprekken kunnen plaatsvinden bij ons in de praktijk, maar we kunnen ook behandeling bieden op school of thuis.

U bent van harte welkom in onze praktijk!

ContactBel : 075-2050 410